این کارگاه قبلا برگزار گردیده است . کارگاه بعدی اطلاع رسانی خواهد شد .