با استعداد، همچون تیراندازی است که هدفی را می‌زند که دیگران قادر به زدنش نیستند؛ نابغه، همچون تیراندازی است که هدفی را می‌زند که دیگران قادر به دیدنش نیستند